Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1. www.wpcschuttingen.nl is een website van TOP Import. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van verkoop alsmede alle overeenkomsten van opdracht van TOP Import, gevestigd te Amstelveen, hierna te noemen “TOP Import”.
2. De koper of opdrachtgever zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.
3. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
4. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
5. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
6. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na-, deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.
7. Indien TOP Import deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. TOP Import hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.


Artikel 2: Aanbod, Offertes, Vergoedingen, Prijzen

1. Ieder aanbod en elke offerte van TOP Import is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft TOP Import het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. De in een aanbod, offerte of prijslijst vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
3. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht TOP Import niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
4. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft TOP Import het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of levertermijnen aan te passen.
5. Het aanbod, de offerte, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.
6. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van TOP Import zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
7. De verstrekte monsters en modellen blijven eigendom van TOP import en moeten op eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan TOP Import worden geretourneerd.
8. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor TOP Import (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen en/of grondstoffen, heeft TOP Import het recht de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.


Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van TOP Import heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien TOP Import schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
2. TOP Import is pas gebonden aan:
a. een bestelling of opdracht zonder daaraan voorafgaand aanbod;
b. mondelinge afspraken;
c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra TOP Import - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de bestelling of afspraken is begonnen.


Artikel 4: Inschakeling derden 

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens TOP Import vereist, mag zij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.


Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij 

1. De wederpartij moet ervoor zorgen dat hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door TOP Import gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt en dat deze informatie juist en volledig is. Eventuele door de wederpartij aan TOP Import verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden e.d. moeten vrij zijn van virussen en defecten.
2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart TOP Import voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie en/of het niet virusvrij of vrij van defecten zijn van de informatiedragers of elektronische bestanden.
3. Tenzij door TOP Import, de fabrikant of de leverancier uitdrukkelijk anders is aangegeven, mag de wederpartij de geleverde zaken in zijn eigen verpakkingen of emballage doorverkopen aan zijn afnemers. Indien door TOP Import, de fabrikant of de leverancier is bepaald dat de zaken uitsluitend mogen worden doorverkocht in de originele van TOP Import, de fabrikant of de leverancier afkomstige verpakking, mag de wederpartij geen veranderingen aan deze originele verpakking aanbrengen en moet hij beschadiging er van voorkomen.
4. Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft TOP Import het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
5. De wederpartij zorgt zelf voor eigen rekening en risico voor het testen en/of keuren van prototypen en/of monsters van door fabrikanten en/of leveranciers aan hem te leveren of geleverde zaken.
6. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en TOP Import nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van TOP Import om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.


Artikel 6: Levering, leveringstermijnen

1. Overeengekomen leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien TOP Import haar leveringsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze leveringsverplichtingen alsnog na te komen.
2. TOP Import is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk kan worden gefactureerd.
3. Het risico voor de door TOP Import zelf te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment van levering. Dit is het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of het terrein van TOP Import verlaten of TOP Import aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.
4. Verzending of transport van deze zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door TOP Import te bepalen wijze. TOP Import is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook - al dan niet aan de zaken zelf - die verband houdt met de verzending of het transport.
5. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of deze zaken niet worden afgehaald, heeft TOP Import het recht de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De wederpartij moet TOP Import binnen een door TOP Import te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen deze zaken alsnog te leveren dan wel de zaken binnen deze termijn alsnog afhalen.
6. Indien de wederpartij na de in het vorige lid bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. TOP Import heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen zonder dat hieruit voor TOP Import een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van TOP Import alsnog nakoming te vorderen.
7. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of indien deze zaken niet worden afgehaald, is de wederpartij van rechtswege in verzuim. Ter beperking van haar schade heeft TOP Import in dat geval het recht de zaken aan derden te verkopen. Indien TOP Import er niet in slaagt de bederfelijke zaken tijdig te verkopen, is zij gerechtigd deze te vernietigen. Bij verkoop of vernietiging van de bederfelijke zaken heeft TOP Import het recht de overeenkomst, met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een en ander zonder dat hieruit voor TOP Import een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-) kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van TOP Import alsnog nakoming te vorderen.
8. Een overeengekomen leveringstermijn gaat pas in op het moment dat TOP Import alle voor de levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de leveringstermijn naar evenredigheid verlengd.


Artikel 7: Emballage

1. Emballage die bestemd is om meerdere malen te worden gebruikt, blijft eigendom van TOP Import. Deze emballage mag door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze bestemd is.
2. TOP Import bepaalt of de emballage door de wederpartij moet worden geretourneerd of dat zij deze emballage zelf ophaalt en voor wiens rekening dit gebeurt.
3. TOP Import heeft het recht voor deze emballage een vergoeding bij de wederpartij in rekening te brengen. Indien de emballage door de wederpartij franco wordt geretourneerd binnen de hiervoor overeengekomen termijn, moet TOP Import deze emballage terugnemen en zal zij de in rekening gebrachte vergoeding aan de wederpartij terugbetalen of verrekenen met de vergoeding die de wederpartij voor emballage moet betalen bij een volgende levering. TOP Import heeft hierbij wel altijd het recht 10% afhandelingskosten in mindering te brengen op het terug te betalen of te verrekenen bedrag.
4. Indien de emballage beschadigd is, incompleet is of teniet is gegaan, is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van de vergoeding.
5. Indien de in het vorige lid bedoelde schade hoger uitvalt dan de in rekening gebrachte vergoeding, hoeft TOP Import de emballage niet terug te nemen. TOP Import heeft dan het recht deze tegen kostprijs, verminderd met de door de wederpartij betaalde vergoeding, bij de wederpartij in rekening te brengen.
6. Voor eenmalig gebruik bedoelde emballage hoeft TOP Import niet terug te nemen en mag hij bij de wederpartij achterlaten. Eventuele kosten voor het afvoeren zijn dan voor rekening van de wederpartij.


Artikel 8: Klachten en retourzendingen

1. De wederpartij moet de door TOP Import geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen, afwijkingen in aantallen en/of overige non-conformiteiten vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de wederpartij de gebreken, beschadigingen e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zaken aan TOP Import melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan.
2. Bij gebreke van een melding zoals bedoeld in de voorgaande leden, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
3. Overige klachten over de zaken moeten direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de toepasselijke garantietermijn - schriftelijk aan TOP Import worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 3 maanden na levering.
4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan TOP Import is gemeld, is geen beroep mogelijk op de toepasselijke of overeengekomen garantie.
5. Bestelde zaken worden in de bij TOP Import voorradige (groothandels)verpakkingen en/of minimale hoeveelheden of aantallen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van TOP Import. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
7. De wederpartij moet TOP Import in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan TOP Import verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, vindt deze plaats voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
8. In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door TOP Import te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
9. Geen klachten zijn mogelijk over onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen, grondstoffen of ingrediënten, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen, grondstoffen of ingrediënten.
10. Geen klachten zijn mogelijk over verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.
11. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.


Artikel 9: Garanties

1. TOP Import zal er voor zorgen dat de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen,  nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
2. TOP Import staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het door haar geleverde.
3. Indien voor de door TOP Import geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. TOP Import zal de wederpartij hierover informeren.
4. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wenst te bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel van deze zaken, garandeert TOP Import slechts dat de zaken geschikt zijn voor dit doel indien zij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
5. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan.
6. Bij een terecht beroep op de garantie zal TOP Import - naar haar keuze - kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken, dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.


Artikel 10: Aansprakelijkheid

1. Buiten de expliciet overeengekomen of door TOP Import gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt TOP Import geen enkele aansprakelijkheid.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is TOP Import alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van TOP Import voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
4. Indien TOP Import aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van TOP Import altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door TOP Import gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van TOP Import beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.
5. De wederpartij moet TOP Import uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hier over aanspreken.
6. TOP Import is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie indien de schade is ontstaan:
a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens TOP Import verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;
b. door ondeskundige bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;
c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan TOP Import verstrekte informatie;
d. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
e. als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat TOP Import adviseerde en/of wat gebruikelijk is;
f. door aantasting van de zaken door van buiten komende invloeden anders dan invloeden waartegen de zaken normaliter bestand zouden moeten zijn;
g. door veroudering van de zaken tijdens opslag ervan door of namens de wederpartij vóór ingebruikname/verwerking of doorverkoop van de zaken;
h. door de keuze die de wederpartij ten aanzien van de te leveren zaken heeft gemaakt;
i. doordat door of namens de wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van TOP Import.
7. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart TOP Import uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van TOP Import of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal TOP Import de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.


Artikel 11: Betaling

1. TOP Import heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan TOP Import een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
4. Indien na aanmaning door TOP Import betaling alsnog uitblijft, heeft TOP Import bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00.
5. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft TOP Import het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft TOP Import eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
6. Door de wederpartij gedane betalingen worden door TOP Import eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
7. De wederpartij mag de vorderingen van TOP Import niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op TOP Import heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.


Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

1. TOP Import behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst door haar geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij al zijn betalingsverplichtingen aan TOP Import heeft voldaan.
2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
3. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij bevinden.
4. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits hij bij zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen.
5. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de zaken niet op enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen.
6. De wederpartij moet TOP Import direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
7. De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van TOP Import bewaren.
8. De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal TOP Import op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
9. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of TOP Import een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan TOP Import en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van TOP Import op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.


Artikel 13: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. TOP Import heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
2. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.


Artikel 14: Overmacht

1. Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of TOP Import, heeft TOP Import het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht aan de zijde van TOP Import wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van TOP Import, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van TOP Import.
3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van TOP Import zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van TOP Import en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens TOP Import tot aan dat moment nakomen.


Artikel 15: Annulering, opschorting

1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan TOP Import een door TOP import nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door TOP Import gemaakte kosten en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. TOP Import heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en - naar haar keuze en afhankelijk van de al verrichte leveringen - 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
2. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart TOP import voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
3. TOP Import heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
4. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij zijn alle op dat moment gemaakte kosten direct opeisbaar en mag TOP Import deze bij de wederpartij in rekening brengen. TOP Import mag bovendien alle gedurende de opschortingperiode te maken of gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening brengen.
5. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, heeft TOP Import het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van TOP Import vergoeden.


Artikel 16: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op de tussen TOP Import en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar TOP Import is gevestigd, zij het dat TOP Import altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft TOP Import het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.
Datum: 19 maart 2014

Contact

Neem nu contact met ons op!

WPCreatief

WPCreatief